การใช้ SketchUpและProfile builderเขียนแบบก่อสร้าง 3D


ค่าลงทะเบียน : 3,900-4,500 บาท

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบเขียนแบบอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้กันในรูปแบบของสองมิติ (2D) ต่อมานวัตกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเขียนแบบคือ การสร้างงานออกแบบเขียนแบบในรูป 3 มิติ "SketchUp" เป็นโปรแกรมออกแบบเขียนแบบ 3 มิติ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบเขียนแบบ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มากด้วยประโยชน์ต่องานออกแบบเขียนแบบ มีความยืดหยุ่นและสนุกสนานกับผู้ใช้งาน สามารถสร้างงานการร่างแบบง่ายๆ จนกระทั่งงานออกแบบเขียนแบบที่สมบูรณ์ สามารถใช้ง่ายกว่าโปรแกรมการออกแบบเขียนแบบ 3 มิติ ทั่วไป สามารถเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงานทำภาพเคลื่อนไหว การระบายสีภาพ เป็นต้น

นอกจากความสามารถพื้นฐานของโปรแกรม SketchUp แล้ว การใช้ Extension เสริมการทำงานของ SketchUp ก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อีกด้วย เช่นการสร้างชิ้นงานแล้วสามารถทราบราคางานก่อสร้างได้ในคราวเดียวกัน

Profile Builder เป็น Extension ที่มาช่วยเสริมการทำงานของ SketchUp ให้สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถใช้กับการประมาณราคาหรือประยุกต์ใช้กับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการได้เป็นอย่างดี สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงได้จัดโครงการ อบรม "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา" ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม SketchUp และ การใช้ Extension Profile Builder ในการเขียนแบบก่อสร้างและการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน

เนื้อหาการเขียนแบบ 3D

- การติดตั้งโปรแกรม SketchUp และ การติดตั้ง Extension

- การจัดสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- เครื่องมือควบคุมหน้าจอเพื่อช่วยเขียนแบบ

- คำสั่งพื้นฐานในการสร้างชิ้นงาน เส้น สี่เหลี่ยม วงกลม รูปเหลี่ยม

- การตั้งคำสั่งย่อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนแบบ

- เครื่องมือวัด และ เครื่องมือบอกระยะ

- การสร้างชิ้นงาน 3D

- แยกกลุ่มวัตถุด้วย Tag เพื่อคิดราคาได้สะดวก

- การสร้าง Materials ให้วัตถุ เพื่อให้คิดราคาได้

- Group และ Component เพื่อการคิดราคา

- การใช้ Outliner ช่วยจัดการข้อมูล

- การวัดปริมาณงาน ด้วย Extension Quantifier

- การสร้างชิ้นงานด้วย Profile Builder

- การแก้ไขชิ้นงานด้วย Profile Builder

- Follow me สร้างหลังคาปั้นหยา แบบง่าย ๆ

- Copy แบบมืออาชีพ

- Mirror ช่วยสร้างโครงหลังคาขั้นเทพ

- ทำงานเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูงด้วย Assembly

- การส่งออกไปไฟล์ DWG

- การนำเข้าไฟล์ DWG และไฟล์รูปภาพ

- การปรับ Scale วัตถุที่น้ำเข้ามาใช้งาน

- Extension ต่าง ๆ เพื่อลดเวลาการทำงาน

- การจัด ซีน และการนำเสนอเป็น VDO

เนื้อหาการคิดราคาและถอดปริมาณงาน

- การวัดปริมาณคอนกรีต

- การถอดความยาวเหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ

- การนับจำนวนเหล็กปลอก

- การคิดราคาวัตถุเป็นชิ้น

- การวัดพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต

- การคิดราคางานสี

- การวัดปริมาตรงานดิน

- การใส่ค่างานที่ไม่อยู่ใน Model 3D

- การนำเข้าราคาจาก Excel

- การส่งราคาไปทำงานต่อใน Excel

ตัวอย่าง Workshop

- การสร้างเสา

- การสร้างคาน

- การสร้างฐานราก

- การสร้างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- การสร้างแบบหล่อคอนกรีต

- การสร้างโครงหลังคาจั่ว ปั้นหยา อย่างรวดเร็ว

- สร้างรั้วบ้านด้วย Assembly

- สร้างคูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้วย Assembly

- สร้างโรงจอดรถ ด้วย Assembly

- สร้างบ้านอย่างรวดเร็ว ด้วย Assembly

- การทาสี และถอดแบบพื้นที่ทาสี

- การคิดงานขุดสระน้ำ

- การคิดงานดินตัด

- การนำเข้าโฉนดและปรับขนาด

> ส่วนราชการ อปท. และ เอกชน ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

> โอนเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน)​ ลดเหลือ 3,900 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


  • ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

  • ผู้เข้าอบรมต้องนำ คอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

  • คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10


​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า)

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร