ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ขอเชิญอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 

วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน) ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ค่าลงทะเบียน : 6,400-6,900 บาท

(รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น)


งานจัดจ้างก่อสร้าง เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการ

ด้วยความรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือแบบแปลน การคิดราคากลางงานก่อสร้าง การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง การทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา การควบคุมงานก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง และการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ การให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง


ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม โครงการ “ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาประเทศสืบไป


(รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น) 

วันที่ 1 

- ความหมายงานก่อสร้าง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิศวกร กฎหมายสถาปนิก

- องค์ประกอบสำคัญที่จะได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ

- คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้าง

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ตาม ว85


วันที่ 2

- แนวทางการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- แนวทางการคิดค่าจ้างออกแบบ

- หน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

- ขั้นตอนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

- องค์ประกอบของราคากลางงานก่อสร้าง


วันที่ 3 

- การถอดแบบเพื่อหาปริมาณงาน

- ที่มาและราคาของวัสดุก่อสร้าง

- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

- ค่าแรงงานก่อสร้าง

- ค่าเครื่องจักรในงานก่อสร้าง


วันที่ 4

- ค่า Factor F

- ครุภัณฑ์จัดซื้อ

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ

- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างก่อสร้าง

- การพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน

- การพิจารณาแต้มต่อ SMEs ตาม ว78

- การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายตาม ว452


วันที่ 5 

- สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

- หลักการควบคุมงานก่อสร้าง

- หลักการบริหารสัญญา สัญญาขัดแย้ง การแก้สัญญา 

  การบอกเลิกสัญญา

- หลักการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

- การทำรายงานผลการใช้พัสดุภายในประเทศตาม ว78

- การคิดค่าปรับ และค่าปรับร้อยละ 0

- การประกันผลงานก่อสร้าง

ค่าลงทะเบียน 

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,900 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 6,400 บาท 

> จำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น (เรียงลำดับตามการโอนเงินเพื่อยืนยันการอบรม)

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

(กรณีส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑) การฝึกอบรมที่อปท.จัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ได้ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายโดยการอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑)  


หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร