หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK

รุ่นที่ 85 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 (3 วัน)

สถานที่/โรงแรม : โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

ค่าลงทะเบียน : 2,800-4,500 บาท

รุ่นที่ 86 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565

สถานที่/โรงแรม : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน : 4,000-4,500 บาท

ในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจต้องดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ การดำเนินงานเพื่อการจัดจ้างก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เนื่องจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น กำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกำหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้อย่างละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ที่ต้องเร่งรีบตอบสนองให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บางหน่วยงานแทบจะไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างเลยหรือมีก็น้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากมายหลายโครงการ การเรียนรู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


จำนวนที่รับ 150 คน

วันที่ 1 ราคากลาง

 • ความหมายงานก่อสร้าง

 • การเลือกใช้หลักเกณฑ์ให้ถูกกับประเภทงานก่อสร้าง

 • การถอดประมาณวัสดุ

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

วันที่ 2 ราคากลาง

 • ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ค่าแรงงาน , การใช้ค่างานเครื่องจักร

 • ค่า Factor F > ค่าอำนวยการ , ดอกเบี้ย , ภาษี , กำไร

 • การคิดราคาครุภัณฑ์ , การคิดค่าใช้จ่ายพิเศษ

 • การแบบฟอร์มในการจัดทำราคากลาง

 • การเปิดเผยราคากลาง

 • การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา ตาม ว452

 • ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม ว85

เรียนเพิ่มจาก VDO (มี Link VDO ให้)

 • ราคากลางงานทาง (ลงมือทำ)

 • ราคากลางงานชลประทาน (ลงมือทำ)

วันที่ 3 ค่า K

 • การจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

 • แนวทางและปัญหาในการคำนวณค่า K

 • ตัวอย่างการจัดทำค่า K (ลงมือทำ)

หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)

***ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคิดเลขมาด้วย***

> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท

> โอนเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน)​ ลดเหลือ 2,800 บาท (เบิกได้ 1,800บาท)

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท

> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


​> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า)

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร