โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

รุ่นที่ 113 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567  (3 วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 

ค่าลงทะเบียน : 4,300-4,800 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 114 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2567  (3 วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมรอยัล ริเวอร์กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร 

ค่าลงทะเบียน : 4,500-5,000 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

ในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจต้องดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ  การดำเนินงานเพื่อการจัดจ้างก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ  ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ  เนื่องจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ  ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น กำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด  ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกำหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้อย่างละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ที่ต้องเร่งรีบตอบสนองให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บางหน่วยงานแทบจะไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างเลยหรือมีก็น้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากมายหลายโครงการ  การเรียนรู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง      

             สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวันที่ 1 ราคากลาง

วันที่ 2 ราคากลาง

เรียนเพิ่มจาก VDO (มี Link VDO ให้)

วันที่ 3 ค่า K

หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)

***ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคิดเลขมาด้วย*** 

รุ่นที่ 113 จ.อุบลราชธานี

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 4,300 บาท 

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง


รุ่นที่ 113 กรุงเทพ

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 4,500 บาท 

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง


หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

***ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม***

***ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม***


​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

บันทึกข้อตกลง (ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้าง).pdf

ตัวอย่างใบประกาศของผู้ผ่านการอบรม

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรมแบบปกติ


​ใบเสร็จค่าความเสียหายจากการไม่เข้าอบรมหรือ

อบรมไม่ครบตามเวลา

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร