อบรมออนไลน์ การวางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Microsoft Project (Advance)

อบรมออนไลน์ การวางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย

Microsoft Project (Advance)

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  อบรมออนไลน์ การวางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Microsoft Project (Advance)

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​ 

หลักการและเหตุผล 

เมื่อกล่าวถึงการควบคุมต้นทุนโครงการ สําหรับวิศวกรหรือผู้จัดการโครงการด้าน วิศวกรรม มักจะมองเป็นเรืองทีค่อนข้างยุ่งยากและลําบากในการนําไปปฏิบัติ แต่การควบคุม ต้นทุนโครงการนับว่าเป็นเรืองสําคัญมากสําหรับโครงการ เพราะเป้าหมายหนึ่งของการ บริหารจัดการโครงการคือด้านต้นทุน ซึ่งโครงการจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น ค่าใช้จ่าย โครงการต้องไม่ควรเกินต้นทุนโครงการที่วางไว้ หากจะให้บรรลุเป้าหมายด้านต้นทุนจะต้องมี กระบวนการควบคุมต้นทุนตลอดช่วงเวลาของโครงการ โดยเริมควบคุมต้นทุนตั้งแต่ขั้นตอน การกําหนดโครงการ การประมาณราคา การประมูลงาน การวางแผนงาน และในขั้นตอนการก่อสร้าง ในอดีตการควบคุมต้นทุนโครงการเป็นเรื่องลําบากสําหรับผู้จัดการโครงการเพราะ ต้องอาศัยการทํางานร่วมกับการวางแผนงานและการรวบรวมข้อมูลต่างๆมากมายเพื่อ

นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นทุนที่วางแผนไว้ ประกอบกับต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมต้นทุนโครงการไปด้วยกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการควบคุมต้นทุนในที่นี้หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถการวางแผนต้นทุน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ค่าต่างๆได้


 

เหมาะสำหรับ 

 วิศวกร สถาปนิก นายช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารโครงการ 


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียม 

โปรแกรม Ms Project Professional ตั้งแต่ 2013 ขึ้นไป 


ส่วนที่ 1 ทฤษฏีการวางแผนและควบคุมต้นทุน 

บทที่ 1.1 แผนและการประมาณการ

บทที่ 1.2 การกระจายทรัพยากรและการปรับระดับ

บทที่ 1.3 การวิเคราะห์ต้นทุนตามเวลาโครงการ

บทที่ 1.4 กลยุทธ์การประมูลงาน

บทที่ 1.5 กระแสเงินโครงการกับแผนงาน

บทที่ 1.6 ความคืบหน้าและการควบคุม 

 

 

ส่วนที่ 2 การวางแผนต้นทุน  

บทที่ 2.1 การสร้างแผนงาน

บทที่ 2.2 การระบุต้นทุนโครงการ

บทที่ 2.3 กระแสเงินต้นทุนโครงการ

บทที่ 2.4 จุดวัดของแต่ละความก้าวหน้าโครงการ

บทที่ 2.5 จุดวัดและกระแสเงินรับรายเดือน

บทที่ 2.6 จุดวัดและกระแสเงินแบบงวดงาน

บทที่ 2.7 การระบุต้นทุนแยกประเภท

บทที่ 2.8 สรุปและกระแสเงินต้นทุนแยกประเภท

บทที่ 2.9 การสร้างทรัพยากรโครงการ

บทที่ 2.10 การระบุทรัพยากรให้กับกิจกรรม

บทที่ 2.11 การแสดงระดับการกระจายทรัพยากร

บทที่ 2.12 การสรุปต้นทุนและกระแสเงินจากทรัพยากร

บทที่ 2.13 การแก้ปัญหาและการปรับระดับทรัพยากร

บทที่ 2.14 การกําหนดรูปแบบและระบุวันการใช้ทรัพยากร ส่วนที่ 3 การควบคุมต้นทุน 

บทที่ 3.1.1 การระบุความก้าวหน้าแบบเบิกรายเดือน

บทที่ 3.1.2 การรายงานต้นทุนแบบเบิกรายเดือน

บทที่ 3.1.3 Earned Value Analysis แบบเบิกรายเดือน

บทที่ 3.2.1 การระบุความก้าวหน้าแบบงวดงาน

บทที่ 3.2.2 การรายงานต้นทุนแบบงวดงาน

บทที่ 3.2.3 Earned Value Analysis แบบงวดงาน

บทที่ 3.3.1 การระบุความก้าวหน้าต้นทุนแยกประเภท

บทที่ 3.3.2 การรายงานต้นทุนแยกประเภท

บทที่ 3.3.3 Earned Value Analysis ประเภทต้นทุน

บทที่ 3.4.1 การระบุความก้าวหน้าทรัพยากร

บทที่ 3.4.2 การรายงานต้นทุนทรัพยากร

บทที่ 3.4.3 Earned Value Analysis ทรัพยากร​ราคา 2,408 บาท (รวม VAT)

(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน) 


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ราคาจำหน่าย 2,408 บาท (รวม VAT)

​(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน)

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 904-7-022463

ชื่อบัญชี อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร