กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงานก่อสร้าง  การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 

และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

รุ่นที่ 11 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 (3วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรม ซิตี้พาร์ค จ.นครราชสีมา 

ค่าลงทะเบียน : 4,300-4,800 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

งานจัดจ้างก่อสร้างเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างล้วนเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ได้งาก่อสร้างที่มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายภาครัฐ ผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด อีกทั้งงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างเพื่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะจัดเป็นสัญญาทางปกครองที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจหลักกฎหมายและทฤษฎีทางกฎหมายปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้าง เพื่อที่จะได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไป

ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม โครงการ “กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้างหลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีความสนใจได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาประเทศสืบไป


วันที่ 1


วันที่ 2


วันที่ 3



ค่าลงทะเบียน 

รุ่นที่ 11 จ.นครราชสีมา

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 4,300 บาท 

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

(กรณีส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑) การฝึกอบรมที่อปท.จัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ได้ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายโดยการอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑)  


ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

***ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม***

***ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม***

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร