โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SketchUp BIM + LayOut” 

SketchUp BIM + LayOut

หลักการและเหตุผล

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบเขียนแบบอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้กันในรูปแบบของสองมิติ (2D) ต่อมานวัตกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ เขียนแบบ คือ การสร้างงานออกแบบเขียนแบบในรูป 3 มิติ “SketchUp” เป็นโปรแกรมออกแบบเขียนแบบ 3 มิติ ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบเขียนแบบ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มากด้วยประโยชน์ต่องานออกแบบเขียนแบบ มีความยืดหยุ่นและสนุกสนานกับผู้ใช้งาน สามารถสร้างงานการร่างแบบง่าย ๆ จนกระทั่งงานออกแบบเขียนแบบที่สมบูรณ์ สามารถใช้ง่ายกว่าโปรแกรมการออกแบบเขียนแบบ 3 มิติ ทั่วไป สามารถเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงานทำภาพเคลื่อนไหว การระบายสีภาพ เป็นต้น

นอกจากความสามารถพื้นฐานของโปรแกรม SketchUp แล้ว การใช้ Extension เสริมการทำงานของ SketchUp  ก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อีกด้วย เช่น การสร้างชิ้นงานแล้วสามารถทราบราคางานก่อสร้างได้ในคราวเดียวกัน Profile Builder และ Quantifier เป็น Extension ที่มาช่วยเสริมการทำงานของ SketchUp ให้สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถใช้กับการประมาณราคาหรือประยุกต์ใช้กับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันได้มีคนไทยพัฒนา Extension ที่ช่วยเขียนแบบเหล็กเสริมคอนกรีตเป็น 3D ได้เหมือนจริงและสามารถถอดปริมาณวัสดุรวมถึงการทำ Bar-Cut List เพื่อสามารถบริหารการใช้วัสดุประเภทเหล็กเสริมและประยุกต์กับเหล็กรูปพรรณได้อย่างแม่นยำ อีกด้วย ขณะเดียวกันการนำ Model 3D มาจัดทำเป็นเอกสารแบบก่อสร้างก็มีความจำเป็น เพื่อที่จะได้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานก่อสร้างต่อไป การเรียนรู้โปรแกรม LayOut ก็มีความจำเป็นเช่นกัน

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งมีเป้าหมายการทำงานเพื่อมุ่งสนับสนุนความรู้ให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้จัดโครงการอบรม “SketchUp BIM + LayOut” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม SketchUp และการใช้ Extension ที่จะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การใช้โปรแกรม SketchUp และ Extension เพื่อสร้าง Model 3D ที่ทำงานได้รวดเร็ว ถอดแบบและคิดราคาได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สามารถใช้โปรแกรม SketchUp และ Extension Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D ได้อย่างรวดเร็ว

  - สามารถถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานและคิดราคา ด้วย Extension Quantifier 

  - สามารถเขียนแบบเหล็กเสริมคอนกรีต และ ทำ Bar-Cut List ด้วย Extension Tohrebars 

  - สามารถนำแบบก่อสร้าง 3D มาจัดวางเป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แบบแปลน) ด้วย โปรแกรม LayOut


เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการเขียนแบบ 3D

- การติดตั้งโปรแกรม SketchUp และ การติดตั้ง Extension

- การใช้ Outliner ช่วยจัดการข้อมูล

- การจัดสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- Follow me สร้างหลังคาปั้นหยา แบบง่าย ๆ

- เครื่องมือควบคุมหน้าจอเพื่อช่วยเขียนแบบ

- Copy แบบมืออาชีพ

- คำสั่งพื้นฐานในการสร้างชิ้นงาน เส้น สี่เหลี่ยม วงกลม รูปเหลี่ยม

- Mirror ช่วยสร้างโครงหลังคาขั้นเทพ

- การตั้งคำสั่งย่อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนแบบ

- การส่งออกไปไฟล์ DWG

- เครื่องมือวัด และ เครื่องมือบอกระยะ

- การนำเข้าไฟล์ DWG และไฟล์รูปภาพ

- การสร้างชิ้นงาน 3D

- การปรับ Scale วัตถุที่น้ำเข้ามาใช้งาน

- แยกกลุ่มวัตถุด้วย Tag เพื่อคิดราคาได้สะดวก

- Extension ต่าง ๆ เพื่อลดเวลาการทำงาน

- การสร้าง Materials ให้วัตถุ เพื่อให้คิดราคาได้

- การจัด ซีน และการนำเสนอเป็น VDO

- Group และ Component เพื่อการคิดราคา

เนื้อหาการใช้ Extension Profile Builder เพื่อช่วยเขียนแบบ 3D ให้เร็ว

- การสร้างชิ้นงานด้วย Profile Builder

- การแก้ไขชิ้นงานด้วย Profile Builder

- ทำงานเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูงด้วย Assembly


เนื้อหาการคิดราคาและถอดปริมาณงานแบบ Real Time 

ด้วย Extension Quantifier

- การวัดปริมาณงาน ด้วย Extension Quantifier

- การคิดราคางานสี

- การวัดปริมาณคอนกรีต

- การวัดปริมาตรงานดิน

- การถอดความยาวเหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ 

- การใส่ค่างานที่ไม่อยู่ใน Model 3D

- การนับจำนวนเหล็กปลอก

- การนำเข้าราคาจาก Excel

- การคิดราคาวัตถุเป็นชิ้น

- การส่งราคาไปทำงานต่อใน Excel

- การวัดพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต

- การประยุกต์คิดราคาอย่างรวดเร็ว เมื่อทราบราคาต่อหน่วย

เนื้อหาการใช้ Extension Tohrebars เพื่อเขียนแบบเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างรวดเร็ว

- การเสริมเหล็กในโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น

- การถอดแบบหาปริมาณเหล็ก

- การจัดทำ Bar-Cut List เหล็กเสริมคอนกรีต

- การประยุกต์จัดทำ Bar-Cut List กับเหล็กรูปพรรณ เช่น ชิ้นส่วนโครงถัก


เนื้อหาการใช้ LayOut

- การสร้างกรอบกระดาษ

- การสร้างและใช้งาน Autotext  เพื่อใส่ข้ออความ,ระบุชื่อแผ่น,หมายเลขแผ่นลงในกรอบกระดาษทุก ๆ แผ่น

- การสร้างแปลน, รูปด้าน, รูปตัด, แบบขยาย จากโมเดล 3 มิติ

- การกำหนดมาตราส่วนให้มุมมองต่าง ๆ

- การปรับแต่งความหนาเส้นของส่วนต่าง ๆ ในมุมมอง 2 มิติ

- การใส่สัญลักษณ์ประกอบแบบ,ข้อความสเปคแบบ,เส้นบอกระยะ,ชื่อรูป

- การใส่ลวดลายลงในแบบ 2 มิติ (ลายผนัง,คอนกรีต,ลายกระเบื้อง ฯลฯ)

- การใช้งาน Scrapbook (สัญลักษณ์สำเร็จรูป)

- การเพิ่มสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ลงใน Scrapbook

- การใช้งาน Style เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบสี, เส้น ของมุมมองต่าง ๆ ใน Layout

ตัวอย่าง Workshop

- การสร้างเสา

- สร้างรั้วบ้านด้วย Assembly

- การสร้างคาน

- สร้างคูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้วย Assembly

- การสร้างฐานราก

- การทาสี และถอดแบบพื้นที่ทาสี

- การสร้างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- การคิดงานขุดสระน้ำ

- การสร้างแบบหล่อคอนกรีต

- การคิดงานดินตัด

- การสร้างโครงหลังคาจั่ว ปั้นหยา อย่างรวดเร็ว

- การนำเข้าโฉนดและปรับขนาด

มี VIDEO บันทึกการสอน ให้ทบทวนได้

โปรแกรมที่ใช้สอน


ค่าลงทะเบียน 


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับจำนวน 35 ท่าน
ขั้นตอนการสมัคร

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai ​(มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย


บันทึกข้อตกลง (ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้าง).pdf

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร