การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา  เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว 452 แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตาม ว 124

รุ่นที่ 9 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 (3วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ 

ค่าลงทะเบียน  4,300-4,800 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 10 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 (3วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 

ค่าลงทะเบียน  4,300-4,800 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 11 วันที่ 4-6 กันยายน 2567 (3วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี 

ค่าลงทะเบียน  4,000-4,500 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

ขั้นตอนที่สำคัญที่ถือเป็นศูนย์กลางของการจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐ คือ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ประกาศออกมาแล้ว ๕ ฉบับ โดยฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างต้องมีการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะต้องเป็นเอกสารหลักที่ต้องแนบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง แต่พบว่าผู้ปฏิบัติจำนวณมากขาดความเข้าใจและละเว้นการปฏิบัติตาม ว๔๕๒ จนทำไปสู่การเป็นต้นเหตุให้ราชการเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ หน้าที่การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศในงานจ้างก่อสร้าง ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ก็เป็นหน้าที่ ที่สำคัญที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องปฏิบัติ และมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับราคากลางงานจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น การเรียนรู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างและการจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศในงานจ้างก่อสร้างให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง

โดยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว๔๕๒ และการจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศในงานจ้างก่อสร้าง ตาม ว๗๘” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างและการจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไปวันที่ 1 ราคากลาง 


วันที่ 2 ราคากลาง


วันที่ 3 ราคากลางและ ว452


หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานเพิ่มพูนความรู้ได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)


ค่าลงทะเบียน 

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 4,300 บาท


ค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 4,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

(กรณีส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑) การฝึกอบรมที่อปท.จัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ได้ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายโดยการอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑)  


หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

***ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม***

***ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม***

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร