หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

รุ่นที่ 4 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 (2วัน)

สถานที่/โรงแรม :โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต 

ค่าลงทะเบียน : 3,500-4,000 บาท

ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม

ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม

งานจัดจ้างก่อสร้าง เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายภาครัฐผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพื่อที่จะได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไป

ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม โครงการ “หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาประเทศสืบไป


วันที่ 1


วันที่ 2


ค่าลงทะเบียน 

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม 2 วัน) ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท 

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

(กรณีส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑) การฝึกอบรมที่อปท.จัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ได้ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายโดยการอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑)  


ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

***ส่วนลดเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ลดส่วนตัวให้กับผู้สมัครอบรม***

***ออกใบเสร็จเท่ากับยอดเงินที่โอนจริงเท่านั้น ส่วนลดไม่ได้ลดให้ผู้เข้าอบรม***

​1. กรอกข้อมูลสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง


2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่านทาง E-mail หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง

> Email : training@yotathai.com

> Line ID :@Yotathai (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

> Email : training@yotathai.com

> Line ID : @Yotathai (มี@นำหน้า) 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร